تور پکن شانگهای هانگژو

نیل گشت
Nilgasht-e-roz
نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته نرخ کودک 6 تا 12 سال نرخ کودک 2 تا 6 سال موقعیت مکانی ایرلاین
Beijing Wuhuan B.B
Ramada Wujiaochang B.B
Zhejiang B.B
8790000 تومان 11090000 تومان 8790000 تومان 7490000 تومان 4 شب پکن+3شب شانگهای+2شب هانگژو
17 تیر -27 تیر
(08Jul-18Jul)
ماهان
Beijing Wuhuan B.B
Ramada Wujiaochang B.B
Zhejiang B.B
8890000 تومان 11190000 تومان 8890000 تومان 7590000 تومان 4 شب پکن+3شب شانگهای+2شب هانگژو
24 تیر -03 مرداد
(15Jul-25Jul)
ماهان
Beijing Wuhuan B.B
Ramada Wujiaochang B.B
Zhejiang B.B
8490000 تومان 10790000 تومان 8490000 تومان 7190000 تومان 4 شب پکن+3شب شانگهای+2شب هانگژو
31 تیر -10 مرداد
(22Jul-01Aug)
ماهان
Beijing Wuhuan B.B
Ramada Wujiaochang B.B
Zhejiang B.B
8290000 تومان 10590000 تومان 8290000 تومان 6990000 تومان 4 شب پکن+3شب شانگهای+2شب هانگژو
07مرداد -17 مرداد
(29Jul-08Aug)
ماهان
Beijing Wuhuan B.B
Ramada Wujiaochang B.B
Zhejiang B.B
8590000 تومان 10890000 تومان 8590000 تومان 7290000 تومان 4 شب پکن+3شب شانگهای+2شب هانگژو
14مرداد -24 مرداد
(05Aug-15Aug)
ماهان
Beijing Wuhuan B.B
Ramada Wujiaochang B.B
Zhejiang B.B
8290000 تومان 10590000 تومان 8290000 تومان 6990000 تومان 4 شب پکن+3شب شانگهای+2شب هانگژو
21 مرداد -31 مرداد
(12Aug-22Aug)
ماهان
Beijing Wuhuan B.B
Ramada Wujiaochang B.B
Zhejiang B.B
8290000 تومان 10590000 تومان 8290000 تومان 6990000 تومان 4 شب پکن+3شب شانگهای+2شب هانگژو
28 مرداد -07 شهریور
(19Aug-29Aug)
ماهان
Beijing Wuhuan B.B
Ramada Wujiaochang B.B
Zhejiang B.B
8290000 تومان 10590000 تومان 8290000 تومان 6990000 تومان 4 شب پکن+3شب شانگهای+2شب هانگژو
04 شهریور -14 شهریور
(26Aug-05Sep)
ماهان
Beijing Wuhuan B.B
Ramada Wujiaochang B.B
Zhejiang B.B
8290000 تومان 10590000 تومان 8290000 تومان 6990000 تومان 4 شب پکن+3شب شانگهای+2شب هانگژو
11 شهریور -21 شهریور
(02Sep-12Sep)
ماهان
Beijing Wuhuan B.B
Ramada Wujiaochang B.B
Zhejiang B.B
8290000 تومان 10590000 تومان 8290000 تومان 6990000 تومان 4 شب پکن+3شب شانگهای+2شب هانگژو
18 شهریور -28 شهریور
(09Sep-19Sep)
ماهان
Beijing Wuhuan B.B
Ramada Wujiaochang B.B
Zhejiang B.B
8290000 تومان 10590000 تومان 8290000 تومان 6990000 تومان 4 شب پکن+3شب شانگهای+2شب هانگژو
25 شهریور -04 مهر
(16Sep-26Sep)
ماهان
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Ramada Wujiaochang
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Zhejiang
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
8790000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
11090000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7490000 تومان
موقعیت مکانی
4 شب پکن+3شب شانگهای+2شب هانگژو
17 تیر -27 تیر
(08Jul-18Jul)
ایرلاین
ماهان
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Ramada Wujiaochang
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Zhejiang
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
8890000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
11190000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7590000 تومان
موقعیت مکانی
4 شب پکن+3شب شانگهای+2شب هانگژو
24 تیر -03 مرداد
(15Jul-25Jul)
ایرلاین
ماهان
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Ramada Wujiaochang
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Zhejiang
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
8490000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
10790000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7190000 تومان
موقعیت مکانی
4 شب پکن+3شب شانگهای+2شب هانگژو
31 تیر -10 مرداد
(22Jul-01Aug)
ایرلاین
ماهان
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Ramada Wujiaochang
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Zhejiang
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
8290000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
10590000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6990000 تومان
موقعیت مکانی
4 شب پکن+3شب شانگهای+2شب هانگژو
07مرداد -17 مرداد
(29Jul-08Aug)
ایرلاین
ماهان
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Ramada Wujiaochang
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Zhejiang
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
8590000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
10890000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8590000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7290000 تومان
موقعیت مکانی
4 شب پکن+3شب شانگهای+2شب هانگژو
14مرداد -24 مرداد
(05Aug-15Aug)
ایرلاین
ماهان
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Ramada Wujiaochang
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Zhejiang
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
8290000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
10590000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6990000 تومان
موقعیت مکانی
4 شب پکن+3شب شانگهای+2شب هانگژو
21 مرداد -31 مرداد
(12Aug-22Aug)
ایرلاین
ماهان
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Ramada Wujiaochang
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Zhejiang
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
8290000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
10590000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6990000 تومان
موقعیت مکانی
4 شب پکن+3شب شانگهای+2شب هانگژو
28 مرداد -07 شهریور
(19Aug-29Aug)
ایرلاین
ماهان
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Ramada Wujiaochang
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Zhejiang
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
8290000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
10590000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6990000 تومان
موقعیت مکانی
4 شب پکن+3شب شانگهای+2شب هانگژو
04 شهریور -14 شهریور
(26Aug-05Sep)
ایرلاین
ماهان
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Ramada Wujiaochang
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Zhejiang
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
8290000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
10590000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6990000 تومان
موقعیت مکانی
4 شب پکن+3شب شانگهای+2شب هانگژو
11 شهریور -21 شهریور
(02Sep-12Sep)
ایرلاین
ماهان
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Ramada Wujiaochang
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Zhejiang
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
8290000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
10590000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6990000 تومان
موقعیت مکانی
4 شب پکن+3شب شانگهای+2شب هانگژو
18 شهریور -28 شهریور
(09Sep-19Sep)
ایرلاین
ماهان
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Ramada Wujiaochang
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Zhejiang
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
8290000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
10590000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6990000 تومان
موقعیت مکانی
4 شب پکن+3شب شانگهای+2شب هانگژو
25 شهریور -04 مهر
(16Sep-26Sep)
ایرلاین
ماهان
روزهای رفت یکشنبه,
مدت اقامت 4شب پکن+3 شب شانگهای+2 شب هانگژو,
خدمات صبحانه, بیمه مسافرتی, گرفتن ویزا, گشت شهری, ترانسفر فرودگاهی,
برنامه سفر
خدمات تور پکن شانگهای هانگژو :
پرواز مستقیم با هواپیمایی ماهان

تور لیدر فارسی زبان

بیمه مسافرتی

ویزای گروهی (در شرایط خاص ویزا انفرادی صادر می گردد.)

ترانسفر فرودگاهی

صبحانه بوفه

ترانسفر بین پکن و شانگهای با قطار سریع‌السیر صورت می‌پذیرد که مدت زمان این جابجایی در حدود 4:45 الی 5:30 ساعت می‌باشد.

ترانسفر بین شانگهای به هانگژو و بالعکس

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام تور چین :
1.دو قطعه عکس ۶ در ۴ تمام رخ ، زمینه سفید ،‌بدون عینک و با کیفیت

2.اصل پاسپورت با ۷ ماه اعتبار

3.پر کردن فرم قرارداد با نیل گشت

4.نامه تمکن مالی لاتین برای هر نفر حداقل ۵ هزار دلار و به ازای هر روز ۱۰۰ دلار در سربرگ بانک با مهر وامضا و شماره تماس بانک(به عنوان مثال برای ویزای ۳۰ روز حداقل ۸ هزار دلار مورد نیاز می باشد ) - نمونه نامه تمکن مالی

(نکته: سرپرست خانواده می‌تواند به جای تمام اعضای خانواده خود تنها یک نامه تمکن ارائه نماید؛ بدین صورت که این نامه باید تمکن سرپرست خانواده را به ازای تمام اعضا نشان دهد. به طور مثال برای یک خانواده 4 نفره، سرپرست خانواده (پدر یا مادر و فرقی مابین این دو نیست) باید نامه تمکن با حداقل موجودی 400,000,000 ریال جهت ارائه به سفارت چین تهیه نماید و یک کپی از صفحه اول و دوم شناسنامه خود به آژانس تحویل دهد.)

5.بلیط مسافر

6.فرم اطلاعات مسافر

7.بیمه مسافرتی

توصیه در خصوص اتاق‌های سه تخته :
به مسافران عزیز توصیه می‌شود از گرفتن اتاق سه تخته به دلیل کمبود فضا در اتاق‌ها اجتناب نمایند. در غیر اینصورت رضایت و عدم رضایت آن بر عهده‌ی مسافرین عزیز می‌باشد.
گشت های شهر پکن :
دو روز گشت شهری به همراه ناهار

گشت‌های روز اول: بازدید از میدان تیان آنمن، شهر ممنوعه، معبد بهشت

گشت‌های روز دوم: دیوار چین، چای خانه سنتی چین، کارخانه سنگ یشم، کارخانه مروارید

گشت های شهر شانگهای :
یک روز گشت شهری به همراه ناهار

برج تلویزیون شانگهای، باغ یویوآن و بازار یویوا، موزه توسعه شهری شانگهای، کارخانه ابریشم

گشت های شهر هانگژو (تور چین) :
قایق سواری بر روی دریاچه وست، بازدید از دهکده چای بهمراه نهار

اطلاعات حساب نیل گشت روز :
حساب بانک سامان

شماره حساب: 1-2784330-819-833

شماره کارت: 6219861034717164

شماره شبا: IR 75 0560 0833 8190 27843300 01

صاحب حساب: شرکت خدمات مسافرت هوائی نیل گشت روز

حساب بانک گردشگری

شماره حساب: 1-170232-9981-122

شماره شبا: IR 980640012299810170232001

صاحب حساب: شرکت خدمات مسافرت هوائی نیل گشت روز

حساب بانک ملت

شماره حساب: 5966626212

شماره کارت: 6104337733536179

شماره شبا: IR50 0120 0200 0000 5966 6262 12

صاحب حساب: شرکت خدمات مسافرت هوائی نیل گشت روز

برنامه پروازی تورهای پکن شانگهای هانگژو :
پرواز رفت:

IKA/PEK ...... W5079 SUN 20:30

MON 06:45

پرواز برگشت:

PVG/IKA ...... W5076 WED 23:00

THU 05:00

نوع پرواز چارتر,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت,
شروع قیمت ها از 77,900,000ریال,
کشور مقصد چین,
شهر مقصد هانگزو, پکن, شانگهای,
خط هوایی Mahan Air,

مقاله مرتبط ثبت نگردیده است

nilgasht
nilgasht nilgasht
نیل گشت