تور پکن شانگهای هانگژو (Mahan)

نیل گشت
Nilgasht-e-roz
نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته نرخ کودک 6 تا 12 سال نرخ کودک 2 تا 6 سال موقعیت مکانی ایرلاین
Beijing Wuhuan B.B
Regal Shanghai East Asia B.B
Zhejiang B.B
9590000 تومان 12190000 تومان 9590000 تومان 6090000 تومان 4 شب پکن+3شب شانگهای+2شب هانگژو
24 تیر -03 مرداد
(15Jul-25Jul)
ظرفیت تکمیل
Beijing Wuhuan B.B
Regal Shanghai East Asia B.B
Zhejiang B.B
9290000 تومان 11890000 تومان 9290000 تومان 5790000 تومان 4 شب پکن+3شب شانگهای+2شب هانگژو
31 تیر -10 مرداد
(22Jul-01Aug)
ظرفیت تکمیل
Beijing Wuhuan B.B
Ramada Wujiaochang B.B
Zhejiang B.B
9090000 تومان 11490000 تومان 9090000 تومان 5590000 تومان 4 شب پکن+3شب شانگهای+2شب هانگژو
07مرداد -17 مرداد
(29Jul-08Aug)
ظرفیت تکمیل
Beijing Wuhuan B.B
Regal Shanghai East Asia B.B
Zhejiang B.B
8290000 تومان 9590000 تومان 8290000 تومان 4790000 تومان 4 شب پکن+3شب شانگهای+2شب هانگژو
14مرداد -24 مرداد
(05Aug-15Aug)
ظرفیت تکمیل
Beijing Wuhuan B.B
Regal Shanghai East Asia B.B
Zhejiang B.B
8290000 تومان 9590000 تومان 8290000 تومان 4790000 تومان 4 شب پکن+3شب شانگهای+2شب هانگژو
21 مرداد -31 مرداد
(12Aug-22Aug)
ظرفیت تکمیل
Beijing Wuhuan B.B
Regal Shanghai East Asia B.B
Zhejiang B.B
10290000 تومان 11890000 تومان 10290000 تومان 6790000 تومان 4 شب پکن+3شب شانگهای+2شب هانگژو
28 مرداد -07 شهریور
(19Aug-29Aug)
ظرفیت تکمیل
Beijing Wuhuan B.B
Regal Shanghai East Asia B.B
Zhejiang B.B
13390000 تومان 16490000 تومان 12890000 تومان 95900000 تومان 4 شب پکن+3شب شانگهای+2شب هانگژو
04 شهریور -14 شهریور
(26Aug-05Sep)
ماهان
Beijing Wuhuan B.B
Regal Shanghai East Asia B.B
Zhejiang B.B
12890000 تومان 15990000 تومان 12390000 تومان 9090000 تومان 4 شب پکن+3شب شانگهای+2شب هانگژو
11 شهریور -21 شهریور
(02Sep-12Sep)
ماهان
Beijing Wuhuan B.B
Golden River View B.B
Zhejiang B.B
12890000 تومان 15990000 تومان 12390000 تومان 9090000 تومان 4 شب پکن+3شب شانگهای+2شب هانگژو
18 شهریور -28 شهریور
(09Sep-19Sep)
ماهان
Beijing Wuhuan B.B
Golden River View B.B
Zhejiang B.B
12890000 تومان 15990000 تومان 12390000 تومان 9090000 تومان 4 شب پکن+3شب شانگهای+2شب هانگژو
25 شهریور -04 مهر
(16Sep-26Sep)
ماهان
Beijing Wuhuan B.B
Regal Shanghai East Asia B.B
Zhejiang B.B
12890000 تومان 15990000 تومان 12390000 تومان 9090000 تومان 4 شب پکن+3شب شانگهای+2شب هانگژو
01 مهر -11 مهر
(23Sep – 03Oct)
ماهان
Beijing Wuhuan B.B
Regal Shanghai East Asia B.B
Zhejiang B.B
12890000 تومان 15990000 تومان 12390000 تومان 9090000 تومان 4 شب پکن+3شب شانگهای+2شب هانگژو
08 مهر -18 مهر
(30Sep – 10Oct)
ماهان
Beijing Wuhuan B.B
Regal Shanghai East Asia B.B
Zhejiang B.B
12890000 تومان 15990000 تومان 12390000 تومان 9090000 تومان 4 شب پکن+3شب شانگهای+2شب هانگژو
15 مهر -25 مهر
(07Oct – 17Oct)
ماهان
Beijing Wuhuan B.B
Regal Shanghai East Asia B.B
Zhejiang B.B
12890000 تومان 15990000 تومان 12390000 تومان 9090000 تومان 4 شب پکن+3شب شانگهای+2شب هانگژو
22 مهر -02 آبان
(14Oct – 24Oct)
ماهان
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Regal Shanghai East Asia
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Zhejiang
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
9590000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
12190000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9590000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6090000 تومان
موقعیت مکانی
4 شب پکن+3شب شانگهای+2شب هانگژو
24 تیر -03 مرداد
(15Jul-25Jul)
ایرلاین
ظرفیت تکمیل
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Regal Shanghai East Asia
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Zhejiang
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
9290000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
11890000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5790000 تومان
موقعیت مکانی
4 شب پکن+3شب شانگهای+2شب هانگژو
31 تیر -10 مرداد
(22Jul-01Aug)
ایرلاین
ظرفیت تکمیل
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Ramada Wujiaochang
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Zhejiang
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
9090000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
11490000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9090000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5590000 تومان
موقعیت مکانی
4 شب پکن+3شب شانگهای+2شب هانگژو
07مرداد -17 مرداد
(29Jul-08Aug)
ایرلاین
ظرفیت تکمیل
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Regal Shanghai East Asia
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Zhejiang
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
8290000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9590000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4790000 تومان
موقعیت مکانی
4 شب پکن+3شب شانگهای+2شب هانگژو
14مرداد -24 مرداد
(05Aug-15Aug)
ایرلاین
ظرفیت تکمیل
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Regal Shanghai East Asia
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Zhejiang
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
8290000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9590000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4790000 تومان
موقعیت مکانی
4 شب پکن+3شب شانگهای+2شب هانگژو
21 مرداد -31 مرداد
(12Aug-22Aug)
ایرلاین
ظرفیت تکمیل
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Regal Shanghai East Asia
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Zhejiang
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
10290000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
11890000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6790000 تومان
موقعیت مکانی
4 شب پکن+3شب شانگهای+2شب هانگژو
28 مرداد -07 شهریور
(19Aug-29Aug)
ایرلاین
ظرفیت تکمیل
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Regal Shanghai East Asia
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Zhejiang
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
13390000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
16490000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
95900000 تومان
موقعیت مکانی
4 شب پکن+3شب شانگهای+2شب هانگژو
04 شهریور -14 شهریور
(26Aug-05Sep)
ایرلاین
ماهان
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Regal Shanghai East Asia
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Zhejiang
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
12890000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
15990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9090000 تومان
موقعیت مکانی
4 شب پکن+3شب شانگهای+2شب هانگژو
11 شهریور -21 شهریور
(02Sep-12Sep)
ایرلاین
ماهان
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Golden River View
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Zhejiang
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
12890000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
15990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9090000 تومان
موقعیت مکانی
4 شب پکن+3شب شانگهای+2شب هانگژو
18 شهریور -28 شهریور
(09Sep-19Sep)
ایرلاین
ماهان
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Golden River View
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Zhejiang
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
12890000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
15990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9090000 تومان
موقعیت مکانی
4 شب پکن+3شب شانگهای+2شب هانگژو
25 شهریور -04 مهر
(16Sep-26Sep)
ایرلاین
ماهان
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Regal Shanghai East Asia
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Zhejiang
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
12890000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
15990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9090000 تومان
موقعیت مکانی
4 شب پکن+3شب شانگهای+2شب هانگژو
01 مهر -11 مهر
(23Sep – 03Oct)
ایرلاین
ماهان
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Regal Shanghai East Asia
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Zhejiang
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
12890000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
15990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9090000 تومان
موقعیت مکانی
4 شب پکن+3شب شانگهای+2شب هانگژو
08 مهر -18 مهر
(30Sep – 10Oct)
ایرلاین
ماهان
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Regal Shanghai East Asia
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Zhejiang
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
12890000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
15990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9090000 تومان
موقعیت مکانی
4 شب پکن+3شب شانگهای+2شب هانگژو
15 مهر -25 مهر
(07Oct – 17Oct)
ایرلاین
ماهان
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Regal Shanghai East Asia
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Zhejiang
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
12890000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
15990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
12390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9090000 تومان
موقعیت مکانی
4 شب پکن+3شب شانگهای+2شب هانگژو
22 مهر -02 آبان
(14Oct – 24Oct)
ایرلاین
ماهان
روزهای رفت یکشنبه,
مدت اقامت 4شب پکن+3 شب شانگهای+2 شب هانگژو,
خدمات صبحانه, بیمه مسافرتی, گرفتن ویزا, گشت شهری, ترانسفر فرودگاهی,
برنامه سفر
خدمات تور پکن شانگهای هانگژو :
پرواز مستقیم با هواپیمایی ماهان

تور لیدر فارسی زبان

بیمه مسافرتی

ویزای گروهی (در شرایط خاص ویزا انفرادی صادر می گردد.)

ترانسفر فرودگاهی

صبحانه بوفه

ترانسفر بین پکن و شانگهای با قطار سریع‌السیر صورت می‌پذیرد که مدت زمان این جابجایی در حدود 4:45 الی 5:30 ساعت می‌باشد.

ترانسفر بین شانگهای به هانگژو و بالعکس

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام تور چین :
1.دو قطعه عکس ۶ در ۴ تمام رخ ، زمینه سفید ،‌بدون عینک و با کیفیت

2.اصل پاسپورت با ۷ ماه اعتبار

3.پر کردن فرم قرارداد با نیل گشت

4.نامه تمکن مالی لاتین برای هر نفر حداقل ۵ هزار دلار و به ازای هر روز ۱۰۰ دلار در سربرگ بانک با مهر وامضا و شماره تماس بانک(به عنوان مثال برای ویزای ۳۰ روز حداقل ۸ هزار دلار مورد نیاز می باشد ) - نمونه نامه تمکن مالی

(نکته: سرپرست خانواده می‌تواند به جای تمام اعضای خانواده خود تنها یک نامه تمکن ارائه نماید؛ بدین صورت که این نامه باید تمکن سرپرست خانواده را به ازای تمام اعضا نشان دهد.

5.بلیط مسافر

6.فرم اطلاعات مسافر

7.بیمه مسافرتی

توصیه در خصوص اتاق‌های سه تخته :
به مسافران عزیز توصیه می‌شود از گرفتن اتاق سه تخته به دلیل کمبود فضا در اتاق‌ها اجتناب نمایند. در غیر اینصورت رضایت و عدم رضایت آن بر عهده‌ی مسافرین عزیز می‌باشد.
گشت های شهر پکن :
دو روز گشت شهری به همراه ناهار

گشت‌های روز اول: بازدید از میدان تیان آنمن، شهر ممنوعه، معبد بهشت

گشت‌های روز دوم: دیوار چین، چای خانه سنتی چین، کارخانه سنگ یشم، کارخانه مروارید

گشت های شهر شانگهای :
یک روز گشت شهری به همراه ناهار

برج تلویزیون شانگهای، باغ یویوآن و بازار یویوا، موزه توسعه شهری شانگهای، کارخانه ابریشم

گشت های شهر هانگژو (تور چین) :
قایق سواری بر روی دریاچه وست، بازدید از دهکده چای بهمراه نهار

اطلاعات حساب نیل گشت روز :
حساب بانک سامان

شماره حساب: 1-2784330-819-833

شماره کارت: 6219861034717164

شماره شبا: IR 75 0560 0833 8190 27843300 01

صاحب حساب: شرکت خدمات مسافرت هوائی نیل گشت روز

حساب بانک گردشگری

شماره حساب: 1-170232-9981-122

شماره شبا: IR 980640012299810170232001

صاحب حساب: شرکت خدمات مسافرت هوائی نیل گشت روز

حساب بانک ملت

شماره حساب: 5966626212

شماره کارت: 6104337733536179

شماره شبا: IR50 0120 0200 0000 5966 6262 12

صاحب حساب: شرکت خدمات مسافرت هوائی نیل گشت روز

برنامه پروازی تورهای پکن شانگهای هانگژو :
پرواز رفت:

IKA/PEK ...... W5079 SUN 20:30

MON 06:45

پرواز برگشت:

PVG/IKA ...... W5076 WED 23:00

THU 05:00

نوع پرواز چارتر,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت,
شروع قیمت ها از 12,890,000تومان,
کشور مقصد چین,
شهر مقصد هانگزو, پکن, شانگهای,
خط هوایی Mahan Air,

مقاله مرتبط ثبت نگردیده است

nilgasht
nilgasht nilgasht nilgasht
نیل گشت