تور پکن شانگهای هانگژو (Mahan)

نیل گشت
Nilgasht-e-roz
نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته نرخ کودک 6 تا 12 سال نرخ کودک 2 تا 6 سال موقعیت مکانی ایرلاین
Beijing Wuhuan B.B
Regal Shanghai East Asia B.B
Zhejiang B.B

14990000 تومان

18490000 تومان

14490000 تومان

13990000 تومان

4 شب پکن+4شب شانگهای+2شب هانگژو
11 آذر -22 آذر
(02Dec – 13Dec)
ظرفیت تکمیل
Beijing Wuhuan B.B
Regal Shanghai East Asia B.B
Zhejiang B.B

14990000 تومان

18490000 تومان

14490000 تومان

13990000 تومان

4 شب پکن+4شب شانگهای+2شب هانگژو
18 آذر -29 آذر
(09Dec – 20Dec)
ظرفیت تکمیل
Beijing Wuhuan B.B
Regal Shanghai East Asia B.B
Zhejiang B.B

15190000 تومان

18690000 تومان

14690000 تومان

14190000 تومان

4 شب پکن+4شب شانگهای+2شب هانگژو
25 آذر -06 دی
(16Dec – 27Dec)
ماهان
Beijing Wuhuan B.B
Regal Shanghai East Asia B.B
Zhejiang B.B

15190000 تومان

18690000 تومان

14690000 تومان

14190000 تومان

4 شب پکن+4شب شانگهای+2شب هانگژو
02 دی -13 دی
(23Dec – 03Jan)
ماهان
Beijing Wuhuan B.B
Regal Shanghai East Asia B.B
Zhejiang B.B

14990000 تومان

18490000 تومان

14490000 تومان

13990000 تومان

4 شب پکن+4شب شانگهای+2شب هانگژو
09 دی -20 دی
(30Dec – 10Jan)
ماهان
Beijing Wuhuan B.B
Regal Shanghai East Asia B.B
Zhejiang B.B

14990000 تومان

18490000 تومان

14490000 تومان

13990000 تومان

4 شب پکن+4شب شانگهای+2شب هانگژو
16 دی -27 دی
(06Jan – 17Jan)
ماهان
Beijing Wuhuan B.B
Regal Shanghai East Asia B.B
Zhejiang B.B

14990000 تومان

18490000 تومان

14490000 تومان

13990000 تومان

4 شب پکن+4شب شانگهای+2شب هانگژو
23 دی -04 بهمن
(13Jan – 24Jan)
ماهان
Beijing Wuhuan B.B
Regal Shanghai East Asia B.B
Zhejiang B.B

14990000 تومان

18490000 تومان

14490000 تومان

13990000 تومان

4 شب پکن+4شب شانگهای+2شب هانگژو
30 دی -11 بهمن
(20Jan – 31Jan)
ماهان
Beijing Wuhuan B.B
Regal Shanghai East Asia B.B
Zhejiang B.B

14990000 تومان

18490000 تومان

14490000 تومان

13990000 تومان

4 شب پکن+4شب شانگهای+2شب هانگژو
07 بهمن -18 بهمن
(27Jan – 07Feb)
ماهان
Beijing Wuhuan B.B
Regal Shanghai East Asia B.B
Zhejiang B.B

14990000 تومان

18490000 تومان

14490000 تومان

13990000 تومان

4 شب پکن+4شب شانگهای+2شب هانگژو
14 بهمن -25 بهمن
(03Feb – 14Feb)
ماهان
Beijing Wuhuan B.B
Regal Shanghai East Asia B.B
Zhejiang B.B

14990000 تومان

18490000 تومان

14490000 تومان

13990000 تومان

4 شب پکن+4شب شانگهای+2شب هانگژو
21 بهمن -02 اسفند
(10Feb – 21Feb)
ماهان
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Regal Shanghai East Asia
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Zhejiang
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

14990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

18490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

13990000 تومان

موقعیت مکانی
4 شب پکن+4شب شانگهای+2شب هانگژو
11 آذر -22 آذر
(02Dec – 13Dec)
ایرلاین
ظرفیت تکمیل
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Regal Shanghai East Asia
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Zhejiang
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

14990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

18490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

13990000 تومان

موقعیت مکانی
4 شب پکن+4شب شانگهای+2شب هانگژو
18 آذر -29 آذر
(09Dec – 20Dec)
ایرلاین
ظرفیت تکمیل
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Regal Shanghai East Asia
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Zhejiang
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

15190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

18690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

14190000 تومان

موقعیت مکانی
4 شب پکن+4شب شانگهای+2شب هانگژو
25 آذر -06 دی
(16Dec – 27Dec)
ایرلاین
ماهان
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Regal Shanghai East Asia
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Zhejiang
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

15190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

18690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

14190000 تومان

موقعیت مکانی
4 شب پکن+4شب شانگهای+2شب هانگژو
02 دی -13 دی
(23Dec – 03Jan)
ایرلاین
ماهان
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Regal Shanghai East Asia
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Zhejiang
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

14990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

18490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

13990000 تومان

موقعیت مکانی
4 شب پکن+4شب شانگهای+2شب هانگژو
09 دی -20 دی
(30Dec – 10Jan)
ایرلاین
ماهان
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Regal Shanghai East Asia
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Zhejiang
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

14990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

18490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

13990000 تومان

موقعیت مکانی
4 شب پکن+4شب شانگهای+2شب هانگژو
16 دی -27 دی
(06Jan – 17Jan)
ایرلاین
ماهان
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Regal Shanghai East Asia
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Zhejiang
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

14990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

18490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

13990000 تومان

موقعیت مکانی
4 شب پکن+4شب شانگهای+2شب هانگژو
23 دی -04 بهمن
(13Jan – 24Jan)
ایرلاین
ماهان
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Regal Shanghai East Asia
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Zhejiang
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

14990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

18490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

13990000 تومان

موقعیت مکانی
4 شب پکن+4شب شانگهای+2شب هانگژو
30 دی -11 بهمن
(20Jan – 31Jan)
ایرلاین
ماهان
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Regal Shanghai East Asia
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Zhejiang
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

14990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

18490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

13990000 تومان

موقعیت مکانی
4 شب پکن+4شب شانگهای+2شب هانگژو
07 بهمن -18 بهمن
(27Jan – 07Feb)
ایرلاین
ماهان
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Regal Shanghai East Asia
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Zhejiang
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

14990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

18490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

13990000 تومان

موقعیت مکانی
4 شب پکن+4شب شانگهای+2شب هانگژو
14 بهمن -25 بهمن
(03Feb – 14Feb)
ایرلاین
ماهان
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Regal Shanghai East Asia
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Zhejiang
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته

14990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

18490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

13990000 تومان

موقعیت مکانی
4 شب پکن+4شب شانگهای+2شب هانگژو
21 بهمن -02 اسفند
(10Feb – 21Feb)
ایرلاین
ماهان
روزهای رفت یکشنبه,
مدت اقامت 4شب پکن+3 شب شانگهای+2 شب هانگژو,
خدمات صبحانه, بیمه مسافرتی, گرفتن ویزا, گشت شهری, ترانسفر فرودگاهی,
برنامه سفر
خدمات تور پکن شانگهای هانگژو :
پرواز مستقیم با هواپیمایی ماهان

تور لیدر محلی

بیمه مسافرتی

ویزای گروهی (در شرایط خاص ویزا انفرادی صادر می گردد.)

ترانسفر فرودگاهی

صبحانه بوفه

ترانسفر بین پکن و شانگهای با قطار سریع‌السیر صورت می‌پذیرد که مدت زمان این جابجایی در حدود 4:45 الی 5:30 ساعت می‌باشد.

ترانسفر بین شانگهای به هانگژو و بالعکس

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام تور چین :
1.دو قطعه عکس ۶ در ۴ تمام رخ ، زمینه سفید ،‌بدون عینک و با کیفیت

2.اصل پاسپورت با ۷ ماه اعتبار

3.پر کردن فرم قرارداد با نیل گشت

4.نامه تمکن مالی لاتین برای هر نفر حداقل ۵ هزار دلار و به ازای هر روز ۱۰۰ دلار در سربرگ بانک با مهر وامضا و شماره تماس بانک(به عنوان مثال برای ویزای ۳۰ روز حداقل ۸ هزار دلار مورد نیاز می باشد ) - نمونه نامه تمکن مالی

(نکته: سرپرست خانواده می‌تواند به جای تمام اعضای خانواده خود تنها یک نامه تمکن ارائه نماید؛ بدین صورت که این نامه باید تمکن سرپرست خانواده را به ازای تمام اعضا نشان دهد.

5.بلیط مسافر

6.فرم اطلاعات مسافر

7.بیمه مسافرتی

توصیه در خصوص اتاق‌های سه تخته :
به مسافران عزیز توصیه می‌شود از گرفتن اتاق سه تخته به دلیل کمبود فضا در اتاق‌ها اجتناب نمایند. در غیر اینصورت رضایت و عدم رضایت آن بر عهده‌ی مسافرین عزیز می‌باشد.
گشت های شهر پکن :
دو روز گشت شهری به همراه ناهار

گشت‌های روز اول: بازدید از میدان تیان آنمن، شهر ممنوعه، معبد بهشت

گشت‌های روز دوم: دیوار چین، چای خانه سنتی چین، کارخانه سنگ یشم، کارخانه مروارید

گشت های شهر شانگهای :
یک روز گشت شهری به همراه ناهار

برج تلویزیون شانگهای، باغ یویوآن و بازار یویوا، موزه توسعه شهری شانگهای، کارخانه ابریشم

گشت های شهر هانگژو (تور چین) :
قایق سواری بر روی دریاچه وست، بازدید از دهکده چای بهمراه نهار

اطلاعات حساب نیل گشت روز :
حساب بانک سامان

شماره حساب: 1-2784330-819-833

شماره کارت: 6219861034717164

شماره شبا: IR 75 0560 0833 8190 27843300 01

صاحب حساب: شرکت خدمات مسافرت هوائی نیل گشت روز

حساب بانک ملت

شماره حساب: 5966626212

شماره کارت: 6104337733536179

شماره شبا: IR50 0120 0200 0000 5966 6262 12

صاحب حساب: شرکت خدمات مسافرت هوائی نیل گشت روز

برنامه پروازی تورهای پکن شانگهای هانگژو :
پرواز رفت:

IKA/PEK ...... W5079 SUN 21:00

MON 06:20

پرواز برگشت:

PVG/IKA ...... W5076 WED 23:45

THU 05:00

نوع پرواز چارتر,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی,
نوع بلیط بلیط رفت و برگشت,
کشور مقصد چین,
شهر مقصد هانگزو, پکن, شانگهای,
خط هوایی Mahan Air,

مقاله مرتبط ثبت نگردیده است

nilgasht
nilgasht nilgasht nilgasht
نیل گشت