پکن شانگهای (Mahan)

نیل گشت
Nilgasht-e-roz
نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته نرخ کودک 6 تا 12 سال نرخ کودک 2 تا 6 سال موقعیت مکانی ایرلاین
Beijing Wuhuan B.B
Regal Shanghai East Asia B.B
8290000 تومان 9990000 تومان 8290000 تومان 6990000 تومان 7 شب و 8 روز
24 تیر -01 مرداد
(15Jul-23Jul)
ظرفیت تکمیل
Beijing Wuhuan B.B
Regal Shanghai East Asia B.B
7890000 تومان 9590000 تومان 7890000 تومان 6590000 تومان 7 شب و 8 روز
31 تیر -08 مرداد
(22Jul-30Jul)
ظرفیت تکمیل
Beijing Wuhuan B.B
Golden River View B.B
8190000 تومان 9890000 تومان 8190000 تومان 6890000 تومان 7 شب و 8 روز
07مرداد -15 مرداد
(29Jul-06Aug)
ظرفیت تکمیل
Beijing Wuhuan B.B
Regal Shanghai East Asia B.B
7890000 تومان 9590000 تومان 7890000 تومان 6590000 تومان 7 شب و 8 روز
14مرداد -22 مرداد
(05Aug-13Aug)
ظرفیت تکمیل
Beijing Wuhuan B.B
Regal Shanghai East Asia B.B
7590000 تومان 9290000 تومان 7590000 تومان 6290000 تومان 7 شب و 8 روز
21 مرداد -29 مرداد
(12Aug-20Aug)
ظرفیت تکمیل
Beijing Wuhuan B.B
Regal Shanghai East Asia B.B
9290000 تومان 10990000 تومان 9290000 تومان 7990000 تومان 7 شب و 8 روز
16 مرداد -24 مرداد
(07Aug-15Aug)
ظرفیت تکمیل
Beijing Wuhuan B.B
Regal Shanghai East Asia B.B
9490000 تومان 11490000 تومان 9490000 تومان 8190000 تومان 7 شب و 8 روز
23 مرداد -31 مرداد
(14Aug-22Aug)
ظرفیت تکمیل
Beijing Wuhuan B.B
Regal Shanghai East Asia B.B
9490000 تومان 11490000 تومان 9490000 تومان 8190000 تومان 7 شب و 8 روز
28 مرداد -05 شهریور
(19Aug-27Aug)
ظرفیت تکمیل
Beijing Wuhuan B.B
Regal Shanghai East Asia B.B
8490000 تومان 10890000 تومان 8490000 تومان 7490000 تومان 7 شب و 8 روز
30 مرداد -07 شهریور
(21Aug-29Aug)
ظرفیت تکمیل
Beijing Wuhuan B.B
Regal Shanghai East Asia B.B
11890000 تومان 14290000 تومان 11390000 تومان 9290000 تومان 7 شب و 8 روز
04 شهریور -12 شهریور
(26Aug-03Sep)
ماهان
Beijing Wuhuan B.B
Regal Shanghai East Asia B.B
10490000 تومان 12890000 تومان 9990000 تومان 7890000 تومان 7 شب و 8 روز
11 شهریور -19 شهریور
(02Sep-10Sep)
ماهان
Beijing Wuhuan B.B
Golden River View B.B
10490000 تومان 12890000 تومان 9990000 تومان 7890000 تومان 7 شب و 8 روز
18 شهریور -26 شهریور
(09Sep-17Sep)
ماهان
Beijing Wuhuan B.B
Golden River View B.B
10890000 تومان 13290000 تومان 10390000 تومان 8690000 تومان 7 شب و 8 روز
25 شهریور -02 مهر
(16Sep-24Sep)
ماهان
Beijing Wuhuan B.B
Regal Shanghai East Asia B.B
10690000 تومان 13090000 تومان 10190000 تومان 8090000 تومان 7 شب و 8 روز
01 مهر -09 مهر
(23Sep-01Oct)
ماهان
Beijing Wuhuan B.B
Regal Shanghai East Asia B.B
10490000 تومان 12790000 تومان 9990000 تومان 7890000 تومان 7 شب و 8 روز
08 مهر -16 مهر
(30Sep-08 Oct)
ماهان
Beijing Wuhuan B.B
Regal Shanghai East Asia B.B
11590000 تومان 13990000 تومان 11590000 تومان 8990000 تومان 7 شب و 8 روز
15 مهر -23 مهر
(07Oct-15Oct)
ظرفیت تکمیل
Beijing Wuhuan B.B
Regal Shanghai East Asia B.B
10490000 تومان 12890000 تومان 9990000 تومان 7890000 تومان 7 شب و 8 روز
22 مهر -30 مهر
(14Oct-22Oct)
ماهان
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Regal Shanghai East Asia
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
8290000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6990000 تومان
موقعیت مکانی
7 شب و 8 روز
24 تیر -01 مرداد
(15Jul-23Jul)
ایرلاین
ظرفیت تکمیل
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Regal Shanghai East Asia
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7890000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9590000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6590000 تومان
موقعیت مکانی
7 شب و 8 روز
31 تیر -08 مرداد
(22Jul-30Jul)
ایرلاین
ظرفیت تکمیل
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
8190000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9890000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8190000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6890000 تومان
موقعیت مکانی
7 شب و 8 روز
07مرداد -15 مرداد
(29Jul-06Aug)
ایرلاین
ظرفیت تکمیل
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Regal Shanghai East Asia
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7890000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9590000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7890000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6590000 تومان
موقعیت مکانی
7 شب و 8 روز
14مرداد -22 مرداد
(05Aug-13Aug)
ایرلاین
ظرفیت تکمیل
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Regal Shanghai East Asia
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7590000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
9290000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7590000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6290000 تومان
موقعیت مکانی
7 شب و 8 روز
21 مرداد -29 مرداد
(12Aug-20Aug)
ایرلاین
ظرفیت تکمیل
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Regal Shanghai East Asia
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
9290000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
10990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7990000 تومان
موقعیت مکانی
7 شب و 8 روز
16 مرداد -24 مرداد
(07Aug-15Aug)
ایرلاین
ظرفیت تکمیل
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Regal Shanghai East Asia
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
9490000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
11490000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8190000 تومان
موقعیت مکانی
7 شب و 8 روز
23 مرداد -31 مرداد
(14Aug-22Aug)
ایرلاین
ظرفیت تکمیل
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Regal Shanghai East Asia
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
9490000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
11490000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8190000 تومان
موقعیت مکانی
7 شب و 8 روز
28 مرداد -05 شهریور
(19Aug-27Aug)
ایرلاین
ظرفیت تکمیل
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Regal Shanghai East Asia
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
8490000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
10890000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7490000 تومان
موقعیت مکانی
7 شب و 8 روز
30 مرداد -07 شهریور
(21Aug-29Aug)
ایرلاین
ظرفیت تکمیل
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Regal Shanghai East Asia
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
11890000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
14290000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
9290000 تومان
موقعیت مکانی
7 شب و 8 روز
04 شهریور -12 شهریور
(26Aug-03Sep)
ایرلاین
ماهان
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Regal Shanghai East Asia
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
10490000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
12890000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7890000 تومان
موقعیت مکانی
7 شب و 8 روز
11 شهریور -19 شهریور
(02Sep-10Sep)
ایرلاین
ماهان
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Golden River View
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
10490000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
12890000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7890000 تومان
موقعیت مکانی
7 شب و 8 روز
18 شهریور -26 شهریور
(09Sep-17Sep)
ایرلاین
ماهان
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Golden River View
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
10890000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
13290000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8690000 تومان
موقعیت مکانی
7 شب و 8 روز
25 شهریور -02 مهر
(16Sep-24Sep)
ایرلاین
ماهان
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Regal Shanghai East Asia
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
10690000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
13090000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10190000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8090000 تومان
موقعیت مکانی
7 شب و 8 روز
01 مهر -09 مهر
(23Sep-01Oct)
ایرلاین
ماهان
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Regal Shanghai East Asia
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
10490000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
12790000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7890000 تومان
موقعیت مکانی
7 شب و 8 روز
08 مهر -16 مهر
(30Sep-08 Oct)
ایرلاین
ماهان
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Regal Shanghai East Asia
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
11590000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
13990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
11590000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8990000 تومان
موقعیت مکانی
7 شب و 8 روز
15 مهر -23 مهر
(07Oct-15Oct)
ایرلاین
ظرفیت تکمیل
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

Regal Shanghai East Asia
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
10490000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
12890000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
9990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7890000 تومان
موقعیت مکانی
7 شب و 8 روز
22 مهر -30 مهر
(14Oct-22Oct)
ایرلاین
ماهان
روزهای رفت یکشنبه,
مدت اقامت 4شب پکن+3شب شانگهای,
خدمات صبحانه, بیمه مسافرتی, گرفتن ویزا, گشت شهری, ترانسفر فرودگاهی,
برنامه سفر
خدمات تور چین (تور پکن -شانگهای) :
پرواز مستقیم با هواپیمایی ماهان

تور لیدر فارسی زبان

بیمه مسافرتی

ویزای گروهی (در شرایط خاص ویزا انفرادی صادر می گردد.)

ترانسفر فرودگاهی

ترانسفر گشتی

صبحانه

ترانسفر بین پکن و شانگهای با قطار سریع‌السیر صورت می‌پذیرد که مدت زمان این جابجایی در حدود 4:45 الی 5:30 ساعت می‌باشد.

مدارک لازم برای ثبت نام تور چین (تور پکن شانگهای چین) :
1.دو قطعه عکس ۶ در ۴ تمام رخ ، زمینه سفید ،‌بدون عینک و با کیفیت

2.اصل پاسپورت با ۷ ماه اعتبار

3.پر کردن فرم قرارداد با نیل گشت

4.نامه تمکن مالی لاتین برای هر نفر حداقل ۵ هزار دلار و به ازای هر روز ۱۰۰ دلار در سربرگ بانک با مهر وامضا و شماره تماس بانک(به عنوان مثال برای ویزای ۳۰ روز حداقل ۸ هزار دلار مورد نیاز می باشد ) - نمونه نامه تمکن مالی

(نکته: سرپرست خانواده می‌تواند به جای تمام اعضای خانواده خود تنها یک نامه تمکن ارائه نماید؛ بدین صورت که این نامه باید تمکن سرپرست خانواده را به ازای تمام اعضا نشان دهد.

5.بلیط مسافر

6.فرم اطلاعات مسافر

7.بیمه مسافرتی

گشت های شهر پکن :
(دو روز گشت شهری به همراه ناهار): بازدید از میدان تیان آنمن، شهر ممنوعه، معبد بهشت ، دیوار چین ، کارخانه سنگ یشم ، کارخانه مروارید
گشت های شهر شانگهای :
(یک روز گشت شهری به همراه ناهار) برج تلوزیون، باغ یوان و بازار یوان، موزه توسعه شهری شانگهای، کارخانه ابریشم
برنامه پروازی :
پرواز رفت:

IKA/PEK ...... W5079 SUN 20:30

MON 06:45

پرواز برگشت:

PVG/IKA ...... W5076 MON 23:00

TUE 05:00

اطلاعات حساب نیل گشت روز :
حساب بانک سامان

شماره حساب: 1-2784330-819-833

شماره کارت: 6219861034717164

شماره شبا: IR 75 0560 0833 8190 27843300 01

صاحب حساب: شرکت خدمات مسافرت هوائی نیل گشت روز

حساب بانک گردشگری

شماره حساب: 1-170232-9981-122

شماره شبا: IR 980640012299810170232001

صاحب حساب: شرکت خدمات مسافرت هوائی نیل گشت روز

حساب بانک ملت

شماره حساب: 5966626212

شماره کارت: 6104337733536179

شماره شبا: IR50 0120 0200 0000 5966 6262 12

صاحب حساب: شرکت خدمات مسافرت هوائی نیل گشت روز

نوع پرواز چارتر,
کلاس پرواز کلاس اقتصادی,
شروع قیمت ها از 10,490,000تومان,
کشور مقصد چین,
شهر مقصد پکن, شانگهای,
خط هوایی Mahan Air,

مقاله مرتبط ثبت نگردیده است

nilgasht
nilgasht nilgasht
نیل گشت