تور پکن (Mahan)

نیل گشت
Nilgasht-e-roz
نام هتل درجه هتل خدمات
نرخ اتاق 2 تخته نرخ اتاق 1 تخته نرخ کودک 6 تا 12 سال نرخ کودک 2 تا 6 سال موقعیت مکانی ایرلاین
Beijing Wuhuan B.B
6690000 تومان 8290000 تومان 6690000 تومان 5390000 تومان 7شب و 8 روز
24 تیر -02 مرداد
(15Jul-24Jul)
ظرفیت تکمیل
Beijing Wuhuan B.B
6290000 تومان 7890000 تومان 6290000 تومان 4990000 تومان 7شب و 8 روز
31 تیر -09 مرداد
(22Jul-31Jul)
ظرفیت تکمیل
Beijing Wuhuan B.B
6690000 تومان 8290000 تومان 6690000 تومان 5390000 تومان 7شب و 8 روز
07مرداد -16 مرداد
(29Jul-07Aug)
ظرفیت تکمیل
Beijing Wuhuan B.B
5990000 تومان 7590000 تومان 5990000 تومان 4690000 تومان 7شب و 8 روز
14مرداد -23 مرداد
(05Aug-14Aug)
ظرفیت تکمیل
Beijing Wuhuan B.B
5790000 تومان 6990000 تومان 5790000 تومان 4890000 تومان 5 شب و 6 روز
21 مرداد -28 مرداد
(12Aug-19Aug)
ظرفیت تکمیل
Beijing Wuhuan B.B
7190000 تومان 8390000 تومان 7190000 تومان 6290000 تومان 5 شب و 6 روز
16 مرداد -23 مرداد
(07Aug-14Aug)
ظرفیت تکمیل
Beijing Wuhuan B.B
7390000 تومان 8790000 تومان 7390000 تومان 6490000 تومان 5 شب و 6 روز
23 مرداد -30 مرداد
(14Aug-21Aug)
ظرفیت تکمیل
Beijing Wuhuan B.B
7190000 تومان 8590000 تومان 7190000 تومان 6290000 تومان 5 شب و 6 روز
28 مرداد -04 شهریور
(19Aug-26Aug)
ظرفیت تکمیل
Beijing Wuhuan B.B
7390000 تومان 8790000 تومان 7390000 تومان 6790000 تومان 5 شب و 6 روز
30 مرداد -06 شهریور
(21Aug-28Aug)
ظرفیت تکمیل
Beijing Wuhuan B.B
10490000 تومان 11890000 تومان 10490000 تومان 8890000 تومان 5 شب و 6 روز
04 شهریور -11 شهریور
(26Aug-02Sep)
ماهان
Beijing Wuhuan B.B
8990000 تومان 10390000 تومان 8490000 تومان 7390000 تومان 5 شب و 6 روز
11 شهریور -18 شهریور
(02Sep-09Sep)
ماهان
Beijing Wuhuan B.B
8990000 تومان 10390000 تومان 8490000 تومان 7390000 تومان 5 شب و 6 روز
18 شهریور -25 شهریور
(09Sep-16Sep)
ماهان
Beijing Wuhuan B.B
9190000 تومان 10590000 تومان 8690000 تومان 7590000 تومان 5 شب و 6 روز
25 شهریور -01 مهر
(16Sep-23Sep)
ماهان
Beijing Wuhuan B.B
9190000 تومان 10590000 تومان 8690000 تومان 7590000 تومان 5 شب و 6 روز
01 مهر -08 مهر
(23Sep – 30Sep)
ماهان
Beijing Wuhuan B.B
8990000 تومان 10390000 تومان 8490000 تومان 7390000 تومان 5 شب و 6 روز
08 مهر -15 مهر
(30Sep – 07Oct)
ماهان
Beijing Wuhuan B.B
8990000 تومان 10390000 تومان 8490000 تومان 7390000 تومان 5 شب و 6 روز
15 مهر -22 مهر
(07Oct – 14Oct)
ظرفیت تکمیل
Beijing Wuhuan B.B
8990000 تومان 10390000 تومان 8490000 تومان 7390000 تومان 5 شب و 6 روز
22 مهر -29 مهر
(14Oct – 21Oct)
ماهان
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6690000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8290000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6690000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5390000 تومان
موقعیت مکانی
7شب و 8 روز
24 تیر -02 مرداد
(15Jul-24Jul)
ایرلاین
ظرفیت تکمیل
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6290000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7890000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6290000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4990000 تومان
موقعیت مکانی
7شب و 8 روز
31 تیر -09 مرداد
(22Jul-31Jul)
ایرلاین
ظرفیت تکمیل
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
6690000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8290000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
6690000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
5390000 تومان
موقعیت مکانی
7شب و 8 روز
07مرداد -16 مرداد
(29Jul-07Aug)
ایرلاین
ظرفیت تکمیل
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5990000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
7590000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5990000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4690000 تومان
موقعیت مکانی
7شب و 8 روز
14مرداد -23 مرداد
(05Aug-14Aug)
ایرلاین
ظرفیت تکمیل
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
5790000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
6990000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
5790000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
4890000 تومان
موقعیت مکانی
5 شب و 6 روز
21 مرداد -28 مرداد
(12Aug-19Aug)
ایرلاین
ظرفیت تکمیل
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7190000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7190000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6290000 تومان
موقعیت مکانی
5 شب و 6 روز
16 مرداد -23 مرداد
(07Aug-14Aug)
ایرلاین
ظرفیت تکمیل
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7390000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8790000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6490000 تومان
موقعیت مکانی
5 شب و 6 روز
23 مرداد -30 مرداد
(14Aug-21Aug)
ایرلاین
ظرفیت تکمیل
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7190000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8590000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7190000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6290000 تومان
موقعیت مکانی
5 شب و 6 روز
28 مرداد -04 شهریور
(19Aug-26Aug)
ایرلاین
ظرفیت تکمیل
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
7390000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
8790000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
7390000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
6790000 تومان
موقعیت مکانی
5 شب و 6 روز
30 مرداد -06 شهریور
(21Aug-28Aug)
ایرلاین
ظرفیت تکمیل
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
10490000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
11890000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
10490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
8890000 تومان
موقعیت مکانی
5 شب و 6 روز
04 شهریور -11 شهریور
(26Aug-02Sep)
ایرلاین
ماهان
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
8990000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
10390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7390000 تومان
موقعیت مکانی
5 شب و 6 روز
11 شهریور -18 شهریور
(02Sep-09Sep)
ایرلاین
ماهان
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
8990000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
10390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7390000 تومان
موقعیت مکانی
5 شب و 6 روز
18 شهریور -25 شهریور
(09Sep-16Sep)
ایرلاین
ماهان
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
9190000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
10590000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8690000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7590000 تومان
موقعیت مکانی
5 شب و 6 روز
25 شهریور -01 مهر
(16Sep-23Sep)
ایرلاین
ماهان
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
9190000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
10590000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8690000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7590000 تومان
موقعیت مکانی
5 شب و 6 روز
01 مهر -08 مهر
(23Sep – 30Sep)
ایرلاین
ماهان
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
8990000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
10390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7390000 تومان
موقعیت مکانی
5 شب و 6 روز
08 مهر -15 مهر
(30Sep – 07Oct)
ایرلاین
ماهان
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
8990000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
10390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7390000 تومان
موقعیت مکانی
5 شب و 6 روز
15 مهر -22 مهر
(07Oct – 14Oct)
ایرلاین
ظرفیت تکمیل
Beijing Wuhuan
درجه هتل
درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
8990000 تومان
نرخ اتاق 1 تخته
10390000 تومان
نرخ کودک 6 تا 12 سال
8490000 تومان
نرخ کودک 2 تا 6 سال
7390000 تومان
موقعیت مکانی
5 شب و 6 روز
22 مهر -29 مهر
(14Oct – 21Oct)
ایرلاین
ماهان
روزهای رفت یکشنبه,
مدت اقامت 5 شب و 6 روز,
تاریخ اعتبار هفتگی,
خدمات صبحانه, بیمه مسافرتی, گرفتن ویزا, گشت شهری, ترانسفر فرودگاهی,
برنامه سفر
خدمات تور چین (تور پکن) :
پرواز مستقیم با هواپیمایی ماهان

تور لیدر فارسی زبان

بیمه مسافرتی

ویزای گروهی (در شرایط خاص ویزا انفرادی صادر می گردد.)

ترانسفر فرودگاهی

ترانسفر گشتی

صبحانه

مدارک لازم برای ثبت نام تور چین (تور پکن چین) :
1.دو قطعه عکس ۶ در ۴ تمام رخ ، زمینه سفید ،‌بدون عینک و با کیفیت

2.اصل پاسپورت با ۷ ماه اعتبار

3.پر کردن فرم قرارداد با نیل گشت

4.نامه تمکن مالی لاتین برای هر نفر حداقل ۵ هزار دلار و به ازای هر روز ۱۰۰ دلار در سربرگ بانک با مهر وامضا و شماره تماس بانک(به عنوان مثال برای ویزای ۳۰ روز حداقل ۸ هزار دلار مورد نیاز می باشد ) - نمونه نامه تمکن مالی

(نکته: سرپرست خانواده می‌تواند به جای تمام اعضای خانواده خود تنها یک نامه تمکن ارائه نماید؛ بدین صورت که این نامه باید تمکن سرپرست خانواده را به ازای تمام اعضا نشان دهد.

5.بلیط مسافر

6.فرم اطلاعات مسافر

7.بیمه مسافرتی

گشت های شهر پکن :
2 روز گشت شهری به همراه دو وعده ناهار;

بازدید از میدان تیان آنمن، شهر ممنوعه، معبد بهشت ، دیوار چین ، کارخانه سنگ یشم ، کارخانه مروارید

گشت های آپشنال (انتخابی)

۱- نمایش زیبای گلدن ماسک Golden Mask (بسیار دیدنی و توصیه می شود حتما بازدید نمائید)

۲- پارک جهانی World Park

3- بازدید از پل شیشه‌ای (بسیار دیدنی و توصیه می‌شود حتما بازدید نمائید.)

4- نمایشگاه اسطوره کنگ فو

برنامه پروازی :
7 شب:

W5079 ……IKAPEK SUN 20:30 MON 06:45

W5078 ………PEKIKA TUE 00:15 TUE 04:50

5شب:

W5079 ……IKAPEK SUN 20:30 MON 06:45

W5078 ………PEKIKA SUN 00:15 SUN 04:50

اطلاعات حساب نیل گشت روز :
حساب بانک سامان

شماره حساب: 1-2784330-819-833

شماره کارت: 6219861034717164

شماره شبا: IR 75 0560 0833 8190 27843300 01

صاحب حساب: شرکت خدمات مسافرت هوائی نیل گشت روز

حساب بانک گردشگری

شماره حساب: 1-170232-9981-122

شماره شبا: IR 980640012299810170232001

صاحب حساب: شرکت خدمات مسافرت هوائی نیل گشت روز

حساب بانک ملت

شماره حساب: 5966626212

شماره کارت: 6104337733536179

شماره شبا: IR50 0120 0200 0000 5966 6262 12

صاحب حساب: شرکت خدمات مسافرت هوائی نیل گشت روز

شروع قیمت ها از 8,990,000تومان,
کشور مقصد چین,
شهر مقصد پکن,
خط هوایی Mahan Air,

مقاله مرتبط ثبت نگردیده است

nilgasht
nilgasht nilgasht nilgasht nilgasht nilgasht
نیل گشت