ویزا دبی

کاربرد ویزا نوع ویزا نوع درخواست تعداد دفعات ورود هتل مدت اعتبار قیمت توضیحات
روز کاری نوع درخواست مدت اقامت واحدهای زمان مبلغ واحد پول
ویزای توریستی انفرادی

6

عادی

یکبار ورود خیر

14

روز

295

درهم

ویزای توریستی انفرادی

2

فوری

یکبار ورود خیر

14

روز

400

درهم

ویزای توریستی انفرادی

6

عادی

یکبار ورود خیر

30

روز

375

درهم

ویزای توریستی انفرادی

6

عادی

یکبار ورود خیر

90

روز

1070

درهم

کاربرد ویزا
ویزای توریستی
نوع ویزا
انفرادی
تعداد دفعات ورود
یکبار ورود
هتل
خیر
مدت اقامت
14

روز

نوع درخواست
6

عادی

قیمت
295

درهم

توضیحات
کاربرد ویزا
ویزای توریستی
نوع ویزا
انفرادی
تعداد دفعات ورود
یکبار ورود
هتل
خیر
مدت اقامت
14

روز

نوع درخواست
2

فوری

قیمت
400

درهم

توضیحات
کاربرد ویزا
ویزای توریستی
نوع ویزا
انفرادی
تعداد دفعات ورود
یکبار ورود
هتل
خیر
مدت اقامت
30

روز

نوع درخواست
6

عادی

قیمت
375

درهم

توضیحات
کاربرد ویزا
ویزای توریستی
نوع ویزا
انفرادی
تعداد دفعات ورود
یکبار ورود
هتل
خیر
مدت اقامت
90

روز

نوع درخواست
6

عادی

قیمت
1070

درهم

توضیحات
مدت اعتبار ویزا 20روز,
توضیحات مدارک مورد نیاز: اسکن پاسپورت
عکس اورجینال ,
نیل گشت